Olağan Genel Kurul Duyurusu

Değerli BÜMED Üyeleri,

Covid-19 salgınının devam etmesi sebebiyle 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin (ç) bendinde 11.11.2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe istinaden derneklerin beyanname ve bildirimlerinin verilmesi ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre Bakanlık Makamının 24.11.2020 tarihli ve E.7507 sayılı Oluru ile 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda, ertelenen dernek genel kurul toplantılarının 28.02.2021 tarihinden sonra 30 gün içinde yapılması gerektiği için BÜMED 2019 yılı çalışma dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 2021 Mart ayına ertelenmiş olup, toplantıya ilişkin detaylar sizlere daha sonra bildirilecektir.

Saygılarımızla,

BÜMED Yönetim Kurulu

GÜNDEM
 1. Yönetim Kurulu Başkanı Önder Şahin’in toplantıyı açması, toplantı yeter ve karar sayılarının açıklanması.
 2. Genel Kurul’u yönetmek üzere 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 2 Sekreterden oluşan Divan Heyetinin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
 3. Gündemin okunması ve gündemin onaylanması.
 4. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü
  Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın konuşması.
 5. 2019 yılı çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin ve Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası.
 6. 2020 yılı çalışma dönemi dernek çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir-gider çizelgelerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması.
 7. Tüzük değişikleri.
 8. Dilek ve öneriler.
 9. Kapanış.
ÖNEMLİ NOTLAR
 1. Genel Kurul Toplantısı’na, Ana Tüzüğün 18.1 maddesi hükmü uyarınca en geç 29.06.2020 tarihine kadar BÜMED’e üye olanlar katılabileceklerdir.
 2. Ana Tüzüğün 18.1 maddesi hükmü uyarınca üyelerimizin 2019 ve daha önceki yıllara ilişkin yıllık ödenti borçlarını en geç Genel Kurul Toplantısı gününde ödemeleri gerekmektedir. Yıllık ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurul Toplantısı’na katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

Yönetim Kurulu

Eski Hali

22.4) (25.03.2006)Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, bir ya da iki Başkan Vekili, bir Sekreter Üye ve bir Sayman Üye seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

Yeni Hali

22.4) (25.03.2006)Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, ve en az bir en fazla üç Başkan Vekili, bir Sekreter Üye ve bir Sayman Üye seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

Yürütme birimi görevlileri 

Eski Hali

MADDE 32 – (26/03/2011) Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde Yürütme birimi Görevlileri Yönetim Kurulunca atanabilir. Yürütme Birimi Görevlilerinin görev ve yetkileri “Personel Özlük Hakları Yönetmeliği”nde gösterilir.

Yönetim Kurulunca atanan ve Dernek Yürütme Birimi’nde en üst düzeyde yetki sahibi olan görevlinin BÜMED üyesi olması şarttır. Diğer görevlilerde de Boğaziçi Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olma şartı öncelikli olarak aranır.

Yeni Hali 

MADDE 32 – (26/03/2011) Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde Yürütme birimi Görevlileri Yönetim Kurulunca atanabilir. Yürütme Birimi Görevlilerinin görev ve yetkileri “Personel Özlük Hakları Yönetmeliği”nde gösterilir.

Dernek Yürütme Birimi’nde en üst düzeyde yetki sahibi olan görevli, herhangi bir ön koşul veya şart aranmaksızın, salt Yönetim Kurulu’nun takdirine bağlı olarak belirlenir ve atanır. Diğer görevlilerde ise Boğaziçi Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olma şartı öncelikli olarak aranır.