Olağan Genel Kurul Duyurusu

Değerli BÜMED Üyeleri,

Derneğimiz Ana Tüzüğü’nün 17. Maddesi uyarınca, 2019 yılı çalışma dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 29 Haziran 2020 tarih, 282/06-20 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, 7 Ağustos 2020 Cuma günü saat 10:00’da BÜMED Üst Bahçe’de yapılacaktır.

Ana Tüzüğün 18. Maddesi uyarınca, toplantı yeter sayısı sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı 20 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 18:30’da aynı yerde yapılacak ve katılan üyelerle genel kurul çalışmalarına başlanacaktır.

Aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurul Toplantısı’na katılmanızı önemle rica eder, en iyi dileklerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

BÜMED Yönetim Kurulu

GÜNDEM
 1. Yönetim Kurulu Başkanı Önder Şahin’in toplantıyı açması, toplantı yeter ve karar sayılarının açıklanması.
 2. Genel Kurul’u yönetmek üzere 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 2 Sekreterden oluşan Divan Heyetinin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
 3. Gündemin okunması ve gündemin onaylanması.
 4. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü
  Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın konuşması.
 5. 2019 yılı çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin ve Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası.
 6. 2020 yılı çalışma dönemi dernek çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir-gider çizelgelerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması.
 7. Tüzük değişikleri.
 8. Dilek ve öneriler.
 9. Kapanış.
ÖNEMLİ NOTLAR
 1. Genel Kurul Toplantısı’na, Ana Tüzüğün 18.1 maddesi hükmü uyarınca en geç 29.06.2020 tarihine kadar BÜMED’e üye olanlar katılabileceklerdir.
 2. Ana Tüzüğün 18.1 maddesi hükmü uyarınca üyelerimizin 2019 ve daha önceki yıllara ilişkin yıllık ödenti borçlarını en geç Genel Kurul Toplantısı gününde ödemeleri gerekmektedir. Yıllık ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurul Toplantısı’na katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

Yönetim Kurulu

Eski Hali

22.4) (25.03.2006)Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, bir ya da iki Başkan Vekili, bir Sekreter Üye ve bir Sayman Üye seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

Yeni Hali

22.4) (25.03.2006)Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, ve en az bir en fazla üç Başkan Vekili, bir Sekreter Üye ve bir Sayman Üye seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

Yürütme birimi görevlileri 

Eski Hali

MADDE 32 – (26/03/2011) Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde Yürütme birimi Görevlileri Yönetim Kurulunca atanabilir. Yürütme Birimi Görevlilerinin görev ve yetkileri “Personel Özlük Hakları Yönetmeliği”nde gösterilir.

Yönetim Kurulunca atanan ve Dernek Yürütme Birimi’nde en üst düzeyde yetki sahibi olan görevlinin BÜMED üyesi olması şarttır. Diğer görevlilerde de Boğaziçi Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olma şartı öncelikli olarak aranır.

Yeni Hali 

MADDE 32 – (26/03/2011) Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde Yürütme birimi Görevlileri Yönetim Kurulunca atanabilir. Yürütme Birimi Görevlilerinin görev ve yetkileri “Personel Özlük Hakları Yönetmeliği”nde gösterilir.

Dernek Yürütme Birimi’nde en üst düzeyde yetki sahibi olan görevli, herhangi bir ön koşul veya şart aranmaksızın, salt Yönetim Kurulu’nun takdirine bağlı olarak belirlenir ve atanır. Diğer görevlilerde ise Boğaziçi Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olma şartı öncelikli olarak aranır.