BÜMED Etik İlke ve Kurallar Yönetmeliği

BÜMED Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çalışanları aşağıda belirlenmiş olan etik ilkeler ve kurallar dâhilinde hareket eder.

BÜMED Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri bu
dokümanda toplu olarak “BÜMED Yönetim Kurulu” olarak anılır.

 • Güven

BÜMED Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çalışanları, derneğin amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar. Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve BÜMED’in hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler. Görevlerin ifası sırasında BÜMED’in genel amaç ve ilkelerini, hedef ve politikalarını, saygınlığını, çıkarlarını korurlar.

BÜMED Yönetim Kurulu ve Çalışanları, kamunun ve paydaşların BÜMED’e duyduğu güvene layık olduğunu davranışlarıyla gösterir. Kamunun ve paydaşların güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan, adalet ilkesine zarar veren ve BÜMED’in saygınlığına gölge düşüren davranışlarda bulunmaktan kaçınır. BÜMED yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları; her yerde ve her zaman BÜMED’in toplumdaki itibarına uygun davranırlar ve üstlendikleri görevlerini görevde bulundukları süre boyunca tutku ve bağlılık ile sürdürürler.

 • Sorumluluk

BÜMED Yönetim Kurulu ve Çalışanları olarak Dernek Tüzüğünde belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, güvenilirliği ve hesap verebilirliği esas alır. Sorumlulukları zamanında ve doğru şekilde yerine getirir, kaynak kullanımında etkinlik ve sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlar.

BÜMED YK üyeleri, yöneticileri ve çalışanları bir proje veya etkinlik konusunda tasarımsal hazırlık yapabilirler. Uygulamaya geçmeden, sözlü veya yazılı olarak BÜMED’i bir taahhüt altına sokmadan önce konuyu Yönetim kuruluna getirirler ve onay alırlar. Bu onaylar YK kararı olarak karar defterine geçirilir.

BÜMED çalışanları kendilerine yazılı ve sözlü olarak verilen görevleri eksiksiz olarak, karşılıklı uyum ve yardımlaşma içinde yapar, Görevi ile ilgili yasa ve mevzuat hükümleri ile, BÜMED’in iç düzenlemelerini bilir, görevini bu çerçevede dikkat, özen ve bağlılıkla; zamanında, doğru, en iyi şekilde yerine getirir.

 • Adillik

BÜMED yönetim kurulu ve çalışanları sistem ve kural temelli işleyişi benimseyerek tüm paydaşlar gözünde güveni arttıracak adil uygulamaları benimser. BÜMED üyeliğine kabul edilen herkes eşittir, eşit koşullarda üyelik hizmeti alır. BÜMED Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eder, işe alımlarda, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırırken dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamaz, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamaz.

 • Hesap Verebilirlik

BÜMED Yönetim Kurulu ve Yöneticiler, Dernek hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olurlar. Derneğin amaç ve politikalarına ve menfaatlerine uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar. Çalışanların hukuka aykırı ya da usulsüz işlemler yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, çalışanların karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla çalışanlara örnek olmayı kapsar.

Yönetim Kurulu ve Yöneticiler etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür. Mesai süresini, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır.

BÜMED Yönetim Kurulu ve Çalışanları, Derneğe ait kaynakların kullanımında israf ve savurganlıktan
kaçınır. Kaynak kullanımında etkinlik ve sorumluluk bilincinin gelişmesini önemser.

 • Şeffaflık

BÜMED Yönetim Kurulu Çalışanları faaliyetlerin planlanmasında, uygulanmasında ve sonuçlarında şeffaflığın sağlanmasını önemser, şeffaf iletişimi benimser.

BÜMED Yönetim Kurulu, üyelerin ve kamuoyunun bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olur. İlgili kanunların izin verdiği çerçevede, Derneğin faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunar. Dernek hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, bir kaçına veya tamamına, aksine yasal bir hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda bulunmasını, sağlamaya dikkat eder.

BÜMED’in yönetici ve çalışanları; Dernek Tüzüğünde belirtilen hizmetleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen hizmet standartlarına ve süreçlere uygun şekilde yürütürler. Hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar.

 • Etkililik

BÜMED Yönetim Kurulu ve Çalışanları Dernek Tüzüğünde belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde; sorumlu bulunduğu paydaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, memnuniyeti artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedefler. Az kaynakla maksimum etkililik yaratılmasına gayret eder.

 • Katılımcılık

BÜMED Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları değer yaratma, bilinç oluşturma, sahiplenme ve sürekliliğin sağlanmasında ilgili paydaşları karar mekanizmasına katılmasını teşvik eder, bu sayede oluşan bilgi ve deneyimi önemser.

 • Tutarlılık

BÜMED tüm faaliyetlerde sağlanan eşgüdüm ile; tüm uygulamaları ‘istikrarla’ sürdürür, iş birliği kurulan tarafla ilişkileri sağlam temelli olarak geliştirir, fonksiyonların sürekliliğini garanti altına alır, verimliliği sağlar, yaratılan değeri artırmayı benimser.

 • Gizlilik

BÜMED Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları; çalışmaları sırasında öğrendiği kişisel ve kurumsal bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmaz, BÜMED’e zarar verecek her türlü davranıştan kaçınır. BÜMED yönetim kurulu kararları kamuoyuna duyurusu yapılana dek gizli bilgi kapsamındadır ve ne zaman hangi yöntemle açıklanacağı yönetim kurulu veya kurulun yetkilendirdiği komite tarafından belirlenir. Yönetim kurulunun toplantı ve yazılı, sözlü tüm görüşmelerinin içerikleri gizli bilgidir kurul dışında paylaşılamaz. Faaliyetlerin yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlarla, bilgi ve görüş almak, hizmet teklifi almak gibi nedenlerle bilgi paylaşımı yine yönetim kurulunun ön onayıyla ve sadece yetkilendirilmiş kurul üyeleri ya da çalışanlar tarafından yapılabilir.

 • Sürdürülebilirlik

BÜMED Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları yürütülen faaliyetlerinde sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerin bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirildiği bütünleşmiş bir yaklaşım ile sürdürür. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevresel, sosyal ve ekonomik konuları faaliyet alanımız ile içe içe görür, yapılan her işin sürdürülebilirlik vizyonuna uyumlu olmasına önem verir.

 • Dernek kaynaklarının kullanımı

Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler, Çalışanlar Dernek’e ait bina ve taşıtlar ile diğer kaynaklarını amaç ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar. Bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar.

 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

BÜMED Yönetim Kurulu Üyeleri, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak Derneği bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamaz, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremez.

 • Yetkili makamlara bildirim

BÜMED Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları kendisinden etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmasının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduğunda ya da gördüğünde durumu amirlerine ve gerektiğinde yönetim kuruluna bildirir.

 • Çıkar çatışmasından kaçınma

Çıkar çatışması; yönetim kurulu, yöneticiler, diğer çalışanlar ve üyelerin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü maddi ve maddi olmayan menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder.

BÜMED Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve üyeler herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendini uzak tutar. Çıkar çatışması içermese dahi bu şekilde algılanabilecek davranışlardan kaçınır, böyle durumlar varsa bunu derhal Yönetim kuruluna bildirir ve kurulun bildireceği yönergeleri uygular. Bu kapsamda olmak üzere; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu başkan ve üyeleri ile Dernek çalışanlarının kendilerine, eşlerine, üçüncü dereceye kadar olan kan ve ikinci dereceye kadar olan kayın hısımları ile evlatlıklarına, ayrıca tüm bu kişilerin sermayesinde çoğunluk sahibi oldukları ve / veya yönetimine katıldıkları ya da danışmanlık yaptıkları şirketler ve kurumlara Dernek taşınmazlarının satışı yapılamaz, işletme hakkı, logo kullanım hakkı ve benzeri imtiyazların devri yapılamaz. Bu kişilerin Dernek taşınmazlarını satın alma teklifleri, imtiyaz devri teklifleri, geçerli teklif olarak kabul edilemeyeceği gibi, bu konularda düzenlenecek açık artırmalara da kabul edilmezler. Aynı şekilde; Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ve Dernek çalışanları ile bu kişilerin birinci dereceden kan ve sıhri hısımlarının sermayesini ve yönetimini kontrol ettiği şirketlerden herhangi bir şekilde satın alma
yapılmaz.

Çıkar çatışması tanımına giren veya böyle algılanabilecek konularla ilgili tedbir almak BÜMED YK üyeliği adaylığı için de geçerlidir. Her üyenin çıkar çatışması konusunda kendi durumunu değerlendirmesi ve aday üye olmadan önce gerekli tedbirleri alması kendi sorumluluğundadır. YK üyeliğine seçildikten sonra çıkar çatışmasının tespit edilmesi halinde yönetim kurulunun yaptırım uygulama yetkisi oluşur.

BÜMED YK üyeleri, yöneticileri ve çalışanları standart bir form aracılığıyla her yıl çıkar çatışması
bilgi beyanında bulunurlar.

 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

BÜMED yönetim kurulu üyeleri, gönüllü veya profesyonel çalışanlar; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar. Akraba, eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar.

Dernek çalışanları, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamazlar, görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamazlar.

 • Menfaat sağlama yasağı

Kişinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır.

BÜMED Yönetim Kurulu Üyelerinin, yukarıda belirtilen kapsamda hediye almaması, çıkar beklentisiyle hediye vermemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlamaması temel ilkedir.
Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır:

a) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,
b) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler,
c) Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer
etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler,
d) Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları
ürünleri.