2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli BÜMED Üyeleri,

Derneğimiz Ana Tüzüğü’nün 17. Maddesi uyarınca, 2020 yılı çalışma dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 25 Haziran 2021 tarihli 13/06-21 numaralı toplantısında alınan karar gereğince, 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 11:00’de Mustafa Kemal Atatürk Salonu’nda yapılacaktır.

Ana Tüzüğün 18. Maddesi uyarınca, toplantı yeter sayısı sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı 27 Temmuz 2021 Salı günü saat 11:00’de aynı yerde yapılacak ve katılan üyelerle genel kurul çalışmalarına başlanacaktır.

Aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurul Toplantısı’na katılmanızı önemle rica eder, en iyi dileklerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

BÜMED Yönetim Kurulu

GÜNDEM ÖNEMLİ NOTLAR
  1. Yönetim Kurulu Başkanı Önder Şahin’in toplantıyı açması, toplantı yeter ve karar sayılarının açıklanması.
  2. Genel Kurul’u yönetmek üzere 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 2 Sekreterden oluşan Divan Heyetinin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
  3. Gündemin okunması ve gündemin onaylanması.
  4. 2020 yılı çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin ve Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası.
  5. 2021 yılı çalışma dönemi dernek çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir-gider çizelgelerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması.
  6. Tüzük değişiklikleri.
  7. Dilek ve öneriler.
  8. Kapanış.

 

  1. Genel Kurul Toplantısı’na, Ana Tüzüğün 18.1 maddesi hükmü uyarınca en geç 25.06.2021 tarihine kadar BÜMED’e üye olanlar katılabileceklerdir.
  2. Ana Tüzüğün 18.1 maddesi hükmü uyarınca üyelerimizin 2020 ve daha önceki yıllara ilişkin yıllık ödenti borçlarını en geç Genel Kurul Toplantısı gününde ödemeleri gerekmektedir. Yıllık ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurul Toplantısı’na katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

 

Ek: Dernek Tüzüğünün Mevcut Metni ile Tadil Önerisi Sonrası Metni
ESKİ METİN YENİ METİN
Amaç ve çalışma konuları

MADDE 4- Derneğin amacı ”Üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunacak etkin çalışmalar yapmak’’ olup, çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir.

4.1)Mezunların, Boğaziçi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile ilişkilerini arttırmak, geliştirmek.

4.2) Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek.

4.3) Üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak.

4.4) Sportif nitelikli eğitim, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanları değerlendirici çalışmalar yapmak; üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek.

4.5) (25.03.2006)Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına yardımcı olmak üzere, bilgi ve yönetim sistemleri oluşturmak, insan kaynakları konusunda danışmanlık yapmak, özel istihdam büroları açarak yurt içinde ve yurt dışında iş ve işçi bulma konularında aracılık faaliyetlerinde bulunmak, bu konularda eğitimler ve etkinlikler düzenlemek.

4.6) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirilecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunmak.

Amaç ve çalışma konuları

MADDE 4- Derneğin amacı ”Üniversitemizin etik ilkeleri doğrultusunda üniversitemizin gelişmesi ve Boğaziçi Üniversite’sinin kalitesinin sürdürülmesi hedefine destek vermek, üyelerinin ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunacak etkin çalışmalar yapmak’’ olup, çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir.

4.1) Mezunların, Boğaziçi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile ilişkilerini arttırmak, geliştirmek.

4.2) 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu ve bu kanunun yerine alacak sair kanunlar ile ilgili diğer düzenlemeler ile Tüzük hükümlerine uygun olarak kişilerden ve kurumlardan bağış ve yardım almak; Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören öğrencilere burs vermek, bağış ve yardımlarda bulunmak.

4.3)Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek.

4.4)Üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak.

4.5)Sportif nitelikli eğitim, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanları değerlendirici çalışmalar yapmak; üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek.

4.6)Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına yardımcı olmak üzere, bilgi ve yönetim sistemleri oluşturmak, insan kaynakları konusunda danışmanlık yapmak, özel istihdam büroları açarak yurt içinde ve yurt dışında iş ve işçi bulma konularında aracılık faaliyetlerinde bulunmak, bu konularda eğitimler ve etkinlikler düzenlemek.

4.7)Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirilecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

22.4) (25.03.2006)Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, bir ya da iki Başkan Vekili, bir Sekreter Üye ve bir Sayman Üye seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

Yönetim Kurulu

22.4) (25.03.2006)Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, ve en az bir en fazla üç Başkan Vekili, bir Sekreter Üye ve bir Sayman Üye seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

Yürütme Birimi Görevlileri

MADDE 32 – (26/03/2011) Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde Yürütme birimi Görevlileri Yönetim Kurulunca atanabilir. Yürütme Birimi Görevlilerinin görev ve yetkileri “Personel Özlük Hakları Yönetmeliği”nde gösterilir.

Yönetim Kurulunca atanan ve Dernek Yürütme Birimi’nde en üst düzeyde yetki sahibi olan görevlinin BÜMED üyesi olması şarttır.  Diğer görevlilerde de Boğaziçi Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olma şartı öncelikli olarak aranır.

 

Yürütme Birimi Görevlileri

MADDE 32 – (26/03/2011) Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde Yürütme birimi Görevlileri Yönetim Kurulunca atanabilir. Yürütme Birimi Görevlilerinin görev ve yetkileri “Personel Özlük Hakları Yönetmeliği”nde gösterilir.

Dernek Yürütme Birimi’nde en üst düzeyde yetki sahibi olan görevli, herhangi bir ön koşul veya şart aranmaksızın, salt Yönetim Kurulu’nun takdirine bağlı olarak belirlenir ve atanır. Diğer görevlilerde de Boğaziçi Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olmak öncelikli tercih sebebidir.