2022 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu

Değerli BÜMED Üyeleri,

18 Mayıs 2023 tarihinde yapılması planlanmış olan 2022 yılı çalışma dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyelerimizden yeterli katılım sağlanamadığı için yapılamamıştır.

2022 yılı çalışma dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ana Tüzüğün 18. Maddesi uyarınca, ikinci toplantı tarihi olarak belirlenmiş olan, 27 Mayıs 2023, Cumartesi günü saat 10.00’da Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak ve katılan üyelerle genel kurul çalışmalarına başlanacaktır.

Yönetim Kurulu’nun dernek tüzüğüne ilişkin değişiklik önerilerini Ek 1‘de bulabilirsiniz. Değişiklik önerileri, eski metin – yeni metin şeklinde Ek 1’de karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

GÜNDEM ÖNEMLİ NOTLAR
 1. Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Cesur’un toplantıyı açması, toplantı yeter ve karar sayılarının açıklanması
 2. Genel Kurul’u yönetmek üzere 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 2 Sekreterden oluşan Divan Heyeti’nin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyeti’ne toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi
 3. Gündemin okunması ve gündemin onaylanması
 4. 2022 yılı çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin ve Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası
 5. 2023 yılı çalışma dönemi dernek çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması
 6. Tüzük değişiklikleri
 7. Mali kaynak sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu’na borçlanma yetkisi verilmesinin görüşülmesi
 8. Dilek ve öneriler
 9. Kapanış
 1. Genel Kurul Toplantısı’na, en geç 15 Mayıs 2023 tarihine kadar BÜMED’e üye olanlar katılabileceklerdir.
 2. Ana Tüzük’ün 18.1 maddesi hükmü uyarınca üyelerimizin tüm ödenti borçlarını en geç Genel Kurul Toplantısı gününde ödemeleri gerekmektedir.
 3. Yıllık ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurul Toplantısı’na katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

Ek 1

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ TADİL TASARISI

ESKİ METİN YENİ METİN
 

1.      BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Ad ve merkez

MADDE 1 – 16 Mart 1985 tarihinde ”BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ” adıyla bir dernek kurulmuş ve izleyen maddelerde (Dernek) kısa adı ile anılmıştır.

Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

Madde metninde değişiklik yapılmamaktadır.
 

Faaliyet alanı

MADDE 2 – Dernek, amaç ve çalışma konuları doğrultusunda merkez, şube ve temsilcilikler ve iktisadi işletmeleriyle ülke çapında ve yurt dışındaki ülkelerde faaliyette bulunur.

 

Madde metninde değişiklik yapılmamaktadır.

 

Şubeler, temsilcilikler ve platformlar

MADDE 3 Dernek, yetkili organlarının kararı gereğince yasalara uygun olarak Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve temsil edilebilmesi için gerekli gördüğü yerlerde yurt içinde ve yurt dışında şubeler ile temsilcilikler açabilir, platformlar oluşturabilir.

 

Şubeler, temsilcilikler ve platformlar

MADDE 3 Dernek, yetkili organlarının kararı gereğince yasalara uygun olarak Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve temsil edilebilmesi için gerekli gördüğü yerlerde yurt içinde ve yurt dışında şubeler ile temsilcilikler açabilir, platformlar oluşturabilir veya mevcut platformlara katılabilir.

Amaç ve çalışma konuları

MADDE 4 – Derneğin amacı ”Üniversitemizin etik ilkeleri doğrultusunda üniversitemizin gelişmesi ve Boğaziçi Üniversite’sinin kalitesinin sürdürülmesi hedefine destek vermek, üyelerinin ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunacak etkin çalışmalar yapmak” olup, çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir.

4.1) Mezunların, Boğaziçi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile ilişkilerini arttırmak, geliştirmek.

4.2) 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu ve bu kanunun yerine alacak sair kanunlar ile ilgili diğer düzenlemeler ile Tüzük hükümlerine uygun olarak kişilerden ve kurumlardan bağış ve yardım almak; Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören öğrencilere burs vermek, bağış ve yardımlarda bulunmak.

 

 

4.3) Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek.

4.4) Üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak.

4.5) Sportif nitelikli eğitim, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanları değerlendirici çalışmalar yapmak; üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek.

4.6) (25.03.2006)Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına yardımcı olmak üzere, bilgi ve yönetim sistemleri oluşturmak, insan kaynakları konusunda danışmanlık yapmak, özel istihdam büroları açarak yurt içinde ve yurt dışında iş ve işçi bulma konularında aracılık faaliyetlerinde bulunmak, bu konularda eğitimler ve etkinlikler düzenlemek.

4.7) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirilecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunmak.

 

 

Amaç ve çalışma konuları

MADDE 4 – Derneğin amacı ”Üniversitemizin etik ilkeleri çerçevesinde, Boğaziçi Üniversite’sinin kalitesinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi hedefine Boğaziçi Üniversitesi Mezunları olarak destek vermek, üyelerinin ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, akademisyenlerinin, çalışanlarının ve genel olarak parçası olduğu toplumun sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunacak etkin çalışmalar yapmak” olup, çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir. 

4.1) Mezunların, Boğaziçi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri ve birbirleri ile ilişkilerini arttırmak ve geliştirmek.

4.2) 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu ve bu kanunun yerine alacak sair kanunlar ile ilgili diğer düzenlemeler ile Tüzük hükümlerine uygun olarak kişilerden ve kurumlardan bağış ve yardım almak; Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören öğrencilere, ihtiyaç sahibi üniversite çalışanlarının (akademik personel hariç) çocuklarına, Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olup yüksek lisans programlarına kabul alan mezunlarına burs vermek, bağış ve yardımlarda bulunmak.

4.3) Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek.

4.4) Üyelerin bütünleştirici, kültürel ve sosyal etkinliklere katılmalarını teşvik etmek.

4.5) Spor, kültür, sosyal bilimler, bilim, teknoloji, girişimcilik, kişisel gelişim, yabancı dil geliştirme, vb. alanlarda nitelikli eğitimler ve etkinlikler düzenleyerek, dernek üyesi olan veya olmayan mezunlar ve toplumsal paydaşlarının gelişimine katkıda bulunmak.

4.6) Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına ve öğrencilerine yardımcı olmak üzere, staj ve yarı zamanlı iş olanaklarında aracı olmak, bilgi ve yönetim sistemleri oluşturmak, insan kaynakları konusunda danışmanlık yapmak, özel istihdam büroları açarak yurt içinde ve yurt dışında iş ve işçi bulma konularında aracılık faaliyetlerinde bulunmak, bu konularda eğitimler ve etkinlikler düzenlemek.

4.7) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirilecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunmak, gıda bankacılığı faaliyetlerinde bulunmak.

4.8) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek, Boğaziçi Üniversitesi’nin fiziki, idari ve akademik yapısını korumak ve güçlendirmek, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli olması halinde idari ve hukuki yollara başvurmak.

 

Çalışma biçimi

MADDE 5 – Derneğin çalışma biçimi aşağıda gösterilmiştir.

5.1) Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ile Ana Tüzük hükümleri uyarınca üye ve onursal üye kaydeder.

5.2) Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Boğaziçi Üniversitesi ile Derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığını korumasına çalışır.

5.3) Topluma ve özellikle Boğaziçi Üniversitesi’nin maddi ve manevi varlığını sürdürmesine yararlı olacak projeleri gerçekleştirmek üzere;  Dernek bünyesinde ya da Boğaziçi Üniversitesini desteklemek amacıyla kurulan Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde oluşturulacak Üniversiteye destek fonlarına, Dernek bütçesinde öngörülen ödeneklerden şartlı ya da şartsız içerikli mali katkılarda bulunur; bu fonlara Üniversite mezunları ve Üniversite mensuplarının bağış ve yardımlarda bulunmalarını özendirir ve sağlar.

5.4) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular ve yönetmek üzere sandıklar, ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurar.

5.5) Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar ile sergiler, kermesler, konserler ve spor yarışmaları düzenler, fuarlara katılır.

5.6) Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.

5.7) Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları kiralayabilir ve satın alabilir, üzerine her türlü hakları koydurabilir, kiraya verebilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alabilir.

5.8) Yazılı, görsel, işitsel ve elektronik mecralarda yayın yapabilir, bu amacı gerçekleştirmek için gerekli satın almalarda bulunabilir.

5.9) Yurt içi ve yurt dışında her türlü geziler düzenler ya da düzenletir.

5.10) Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici ürünler yaptırır, dağıtır ve satar.

5.11) Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır; bağış ve yardımlarda bulunur.

5.12) Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.

 

Çalışma biçimi

MADDE 5 – Derneğin çalışma biçimi aşağıda gösterilmiştir.

5.1) Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ile Ana Tüzük hükümleri uyarınca üye ve onursal üye kaydeder.

5.2) Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Boğaziçi Üniversitesi ile Derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığını korumasına çalışır.

5.3) Topluma ve özellikle Boğaziçi Üniversitesi’nin maddi ve manevi varlığını sürdürmesine yararlı olacak projeleri gerçekleştirmek üzere;  Dernek bünyesinde ya da Boğaziçi Üniversitesini desteklemek amacıyla kurulan Boğaziçi Üniversitesi Vakfı veya diğer yasal kuruluşlar bünyesinde oluşturulacak destek fonlarına Dernek bütçesinde öngörülen ödeneklerden şartlı ya da şartsız içerikli mali katkılarda bulunur; bu fonlara Üniversite mezunları, Üniversite mensupları ve destek olmak isteyen diğer gerçek ya da tüzel kişilerin bağış ve yardımlarda bulunmalarını özendirir ve sağlar.

5.4) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular ve yönetmek üzere sandıklar, ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurar.

5.5) Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar ile sergiler, müzayedeler, kermesler, konserler ve spor yarışmaları vb. etkinlikler düzenler, fuarlara vb. etkinliklere katılır ve buralarda gelir elde edici faaliyetlerde bulunabilir.

5.6) Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.

5.7) Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları kiralayabilir ve satın alabilir, üzerine her türlü hakları koydurabilir, kiraya verebilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alabilir.

5.8) Yazılı, görsel, işitsel ve elektronik mecralarda yayın yapabilir, bu amacı gerçekleştirmek için gerekli satın almalarda bulunabilir.

5.9) Yurt içi ve yurt dışında her türlü geziler düzenler ya da düzenletir.

5.10) Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici ürünler yaptırır, dağıtır ve satar.

5.11) Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır; bağış ve yardımlarda bulunur.

5.12) Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.

Kurucular

MADDE 6 – Derneğin kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

6.1) Halit KURDOĞLU, İnş. Müh.

6.2) Mehmet BAYRAKTAROĞLU, Mak. Yük. Müh.

6.3) Nazım AKSOY, Mak. Müh.

6.4) Yavuz OTAR, İktisatçı

6.5) Serap BÜRÜLKARA, İşletmeci

6.6) Oya KÖSEMEN, İşletmeci

6.7) İpek DEMİRTAŞ, İşletmeci

6.8) Ali ERENER, İşletmeci

6.9) Necati GÜLER, Endüstri Müh.

6.10) Haşim DURUSEL, İşletmeci

 

 

Madde metninde değişiklik yapılmamaktadır.

 

Dernek amblemi

MADDE 7 – Derneğin amblemi, beyaz zemin üzerinde mavi-lacivert renkli mezuniyet kepi ve “Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’’ yazısından oluşan kompozisyon olup aşağıda gösterilmiştir.

Dernek amblemi, Yönetim Kurulu’nun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

Madde metninde değişiklik yapılmamaktadır.
 

II – BÖLÜM ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Üyelik koşulları

MADDE 8 – (26/03/2011) Boğaziçi Üniversitenin herhangi bir kademesinden mezun olanlar, Robert Kolej Yüksek Okulu, Robert Kolej ve Akademi mezunları ile Boğaziçi Üniversitesinin herhangi bir eğitim programının son sınıfında okumakta olan öğrenciler Derneğe üye olabilirler.

8.1) Yukarıda belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmayan Boğaziçi Üniversitesi tam zamanlı Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri, Boğaziçi Üniversitesindeki görevleri devam ettiği sürece, üyeliğe kabul edilebilirler. Ancak Boğaziçi Üniversitesinde en az iki (2) yıl süreyle tam zamanlı görev yapanların üyelikleri ömür boyu devam eder.

 

8.2) Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar Derneğe üye olamazlar.

8.3) (26/03/2011) Boğaziçi Üniversitesinin herhangi bir eğitim programının son sınıfında okumakta olan öğrenciler okudukları süre içerisinde üyeliğe kabul edilebilirler.

 

II – BÖLÜM ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Üyelik koşulları

MADDE 8 –  Boğaziçi Üniversitenin herhangi bir kademesinden mezun olanlar, Robert Kolej Yüksek Okulu mezunları, ile Boğaziçi Üniversitesinin herhangi bir eğitim programının son sınıfında okumakta olan öğrenciler Derneğe üye olabilirler.

8.1) Yukarıda belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmayan Boğaziçi Üniversitesi tam zamanlı Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri, Boğaziçi Üniversitesindeki görevleri devam ettiği sürece, üyeliğe kabul edilebilirler. Ancak Boğaziçi Üniversitesinde en az iki (2) yıl süreyle tam zamanlı görev yapanların üyeliğe başvurma hakları görev süreleri boyunca, üye kalma hakları ise ömür boyu devam eder.

8.2) Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar Derneğe üye olamazlar.

 

 

Üyelik türleri

MADDE 9 – (26/03/2011) Derneğin üç tür üyeliği vardır.

9.1) ASİL ÜYE: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak ile, Derneğin lokal ve tesislerinden yararlanmayı; yükümlülükleri ise, Dernek düzenine uymayı ve Derneğe sadakat göstermeyi, Derneğin amacına uygun davranmayı, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici ya da engelleyici davranışlardan kaçınmayı; özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı, Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

9.2) ONURSAL ÜYE:  Ülkeye, Boğaziçi Üniversitesi’ne ya da Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri veya katkıları olan kişilerle, üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un onayı ile Onursal Üye seçilebilirler. Onursal üyeler,  organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden üye giriş ve yıllık ödentileri alınmaz.  Boğaziçi Üniversitesi Rektörleri, Rektör Yardımcıları ve Dekanlar Boğaziçi Üniversitesi’ndeki söz konusu görevlerine başladıkları andan itibaren ONURSAL ÜYE statüsü kazanırlar.

9.3) (26/03/2011) ADAY ÜYE: Madde 8.3 kapsamında üyeliğe kabul edilen Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencileri Aday Üye statüsünde Derneğe üye olurlar.  Aday Üyelerin Hak ve yükümlülükleri asil üyeler ile aynıdır. Yalnız derneğin Yönetim Kuruluna, Denetleme Kuruluna, Mezunlar Meclisine aday olamaz ve bunlarla ilgili yapılacak seçimlerde oy kullanamaz.  Aksi talep edilmediği takdirde aday üyeler mezuniyetlerini takiben otomatik olarak asil üye statüsüne geçerler, asil üyeliğin tüm hak ve yükümlülüklerine sahip olurlar.

 

Üyelik türleri

MADDE 9 –  Derneğin üç tür üyeliği vardır.

9.1) ASİL ÜYE: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak ile, Derneğin lokal ve tesislerinden yararlanmayı; yükümlülükleri ise, Dernek düzenine uymayı ve Derneğe sadakat göstermeyi, Derneğin amacına uygun davranmayı, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici ya da engelleyici davranışlardan kaçınmayı; özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı, Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

9.2) ONURSAL ÜYE: Ülkeye, Boğaziçi Üniversitesi’ne ya da Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri veya katkıları olan kişilerle, üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un onayı ile Onursal Üye seçilebilirler. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden üye giriş ve yıllık ödentileri alınmaz.

 

 

 

9.3) ADAY ÜYE: Madde 8 kapsamında üyeliğe kabul edilen Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencileri Aday Üye statüsünde Dernek’e üye olmak üzere başvurabilirler. Aksi talep edilmediği takdirde aday üyeler mezuniyetlerini takiben otomatik olarak asil üye statüsüne geçerler, asil üyeliğin tüm hak ve yükümlülüklerine sahip olurlar.

Aday üyelerden üyelik aidatı alınmaz.

 

 

Üyelik işlemleri

MADDE 10 – Üyelik koşullarını içeren adayların Derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

10.1) Adaylar Üyelik başvurusunu yazılı veya elektronik ortamda ileterek Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunarlar,

10.2) Üyelik Formu’nun Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığınca alındığı tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin Yönetim Kurulunca kabul ya da red edildiğine ilişkin sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.  Adayın üyeliğe kabulü halinde bu hususu bildiren yazı ile onbeş (15) gün içinde üyelik yükümlülüklerini yerine getirmesini istenir,

10.3) Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra ”Dernek Üye Defteri ” ne kimliği ve üyelik kararı işlenerek ”Üye Kimlik Belgesi” gönderilir.  Üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmediği durumlarda Dernek üyeliği kazanılamaz.

Üyelik isteğinin reddine karşı itiraz halinde, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı Genel Kurul verir.

 

Üyelik işlemleri

MADDE 10 – Üyelik koşullarını içeren adayların Derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

10.1) Adaylar Üyelik başvurusunu yazılı olarak ileterek Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunarlar,

10.2) Üyelik Formu’nun Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığınca alındığı tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin Yönetim Kurulunca kabul ya da reddedildiğine ilişkin sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.  Adayın üyeliğe kabulü halinde bu hususu bildiren yazı ile onbeş (15) gün içinde üyelik yükümlülüklerini yerine getirmesini istenir,

10.3) Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra ”Dernek Üye Defteri”ne kimliği ve üyelik kararı işlenir. Üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmediği durumlarda Dernek üyeliği kazanılamaz.

Üyelik isteğinin reddine karşı itiraz halinde, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı Genel Kurul verir.

 

Tesislerden yararlanma konumları

MADDE 11 – Üyeler, üyelerin belirtilen aile bireyleri ve üyelerin konukları ile Yönetim Kurulunun konukları Derneğin tüm tesislerinden, özel yönetmeliklerinde öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler.

(26/03/2011) Onursal Üyeler tesislerden, kullanım ve abonmanlıklarda, ücretsiz olarak faydalanabilirler.  Yalnız restaurantda ve tesislerde yapılan kişisel harcamalar, ör. yeme- içme, etkinlik katılımı, vb, BÜMED üyeliği indirimi baki kalarak, bu kapsamın dışında bırakılır.

Üyeler dışındaki kişilerin yararlanma konumları aşağıda gösterilmiştir.

11.1) AİLE BİREYLERİ KONUMU: Üyenin eşi ile (25) yaşından küçük çocukları veya ölen üyenin eşi, yapılacak başvuru üzerine Yönetim Kurulu kararı ile aile konumuna alınabilirler.

18 yaşından küçük çocuklarla ortaöğretim öğrencilerinin tesislerden yararlanmaları ve çalışmalara katılmaları veli ya da vasilerinin yazılı izinlerine bağlıdır.

11.2) ÜYELERİN KONUKLARI KONUMU: Üyelerin birlikte oldukları konukları lokal ve tesislerden yararlanabilirler.

11.3) YÖNETİM KURULU KONUKLARI KONUMU: Yönetim Kurulunun öngöreceği gerekçeler ve alacağı karar gereğince, bir yılı geçmemek ve gereğinde yenilenmek koşuluyla, konukları lokal ve tesislerden yararlanabilirler.

11.4) Yararlanma konumlarına giren kişiler, tesislerin yönetmeliklerinde gösterilen yararlanma paylarını ödemek ve üyelerin sorumluluklarına ilişkin hükümlere aynen uymak zorundadırlar.

Madde metninde değişiklik yapılmamaktadır.

Yalnızca madde içinde yazılmış olan tarih çıkartılmıştır.

 

Üyelikten ayrılma

MADDE 12 – Üyelik ölüm ile kendiliğinden sona erer. Her üye, Dernek Merkezi ya da Şube Başkanlıklarına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek koşuluyla Dernek üyeliğinden istifa edebilir. Ancak, kişinin üyelikten ayrılması birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

 

Madde metninde değişiklik yapılmamaktadır.

 

Üyelikten ihraç işlemleri ve itiraz yolları

MADDE 13 – (26/03/2011)  Dernek üyeliği aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu kararıyla sona erdirilebilir.

13.1) Dernekler Kanunu ve mevzuatı ile Dernek Tüzüğünde belirlenmiş olan üye olma niteliklerini kaybetmek veya bu nitelikleri taşımadığı anlaşılmak,

13.2) Tüzüğün 9.1’inci maddesinde belirtilmiş olan üyeliğe ilişkin ilke ve yükümlülüklere aykırı davranmak,

13.3) Yıllık üye aidatlarını üst üste iki defa ödememek.

Dernekler Kanununda sayılan fiiller ve suçlar ile Türk Ceza Kanununda sayılan yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hakkında bir mahkûmiyet kararı verilen üyenin dernek üyeliği, mahkumiyet kararının kesinleştiği tarihte bir karara gerek duyulmaksızın, kendiliğinden düşer.

13.4) Üyeliğin sona ermesine ilişkin işlemler ve itiraz yolları aşağıda gösterilmiştir.

13.4.1) Dernek Yönetim Kurulu, üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra üyelikten ihraç kararını gizli olarak yapılan oylama neticesinde en az üçte iki (2/3) çoğunluk nisabı ile verir ve karar üyeye yazılı veya elektronik iletişim araçlarıyla bildirilir. Derneğin hiçbir üyesi hakkındaki suçlamalara Yönetim Kurulu huzurunda cevap verme fırsatı tanınmadan Dernek’ten ihraç edilemez.

13.4.2) Dernek üyeliğinden ihraç edilme kararı kendisine tebliğ edilen üye, karara karşı, tebellüğ tarihinden başlamak üzere onbeş (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurulda itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. Üyenin ihraç kararına onbeş (15) gün içerisinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.

13.4.3) Ölüm dışında bir sebeple Dernek üyeliği sona eren üyenin ödentileri, yararlanma payları veya diğer borçları ödenmediği taktirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.
Üyelikten kendi isteğiyle ayrılanlar, üyelikten ihraç edilenler veya üyeliği kendiliğinden düşenler Derneğin malvarlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

13.4.4) Üyelikten ihraç edilen ya da Dernek tesislerine sokulmamasına karar verilen kişiler, üyenin konuğu olarak dahi bu yerlere giremezler.

 

 

Üyelikten ihraç işlemleri ve itiraz yolları

MADDE 13 – Dernek üyeliği aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu kararıyla sona erdirilebilir.

13.1) Dernekler Kanunu ve mevzuatı ile Dernek Tüzüğünde belirlenmiş olan üye olma niteliklerini kaybetmek veya bu nitelikleri taşımadığı anlaşılmak,

13.2) Tüzüğün 9.1)’inci maddesinde belirtilmiş olan üyeliğe ilişkin ilke ve yükümlülüklere aykırı davranmak,

13.3) Üyelikleri 14.5)inci maddeye göre en az beş yıl beklemeye alınmış olmak,

Dernekler Kanunu’nda sayılan fiiller ve suçlar ile Türk Ceza Kanunu’nda sayılan yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hakkında bir mahkûmiyet kararı verilen üyenin dernek üyeliği, mahkumiyet kararının kesinleştiği tarihte bir karara gerek duyulmaksızın, kendiliğinden düşer.

13.4) Üyeliğin sona ermesine ilişkin işlemler ve itiraz yolları aşağıda gösterilmiştir.

13.4.1)   Dernek Yönetim Kurulu, üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra üyelikten ihraç kararını gizli olarak yapılan oylama neticesinde en az üçte iki (2/3) çoğunluk nisabı ile verir ve karar üyeye yazılı bildirilir. Derneğin hiçbir üyesi hakkındaki suçlamalara Yönetim Kurulu huzurunda cevap verme fırsatı tanınmadan Dernek’ten ihraç edilemez.

13.4.2)   Dernek üyeliğinden ihraç edilme kararı kendisine tebliğ edilen üye, karara karşı, tebellüğ tarihinden başlamak üzere onbeş (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurulda itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. Üyenin ihraç kararına onbeş (15) gün içerisinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.

13.4.3)   Ölüm dışında bir sebeple Dernek üyeliği sona eren üyenin ödentileri, yararlanma payları veya diğer borçları ödenmediği takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

Üyelikten kendi isteğiyle ayrılanlar, üyelikten ihraç edilenler veya üyeliği kendiliğinden düşenler Derneğin malvarlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

13.4.4) Üyelikten ihraç edilen ya da Dernek tesislerine sokulmamasına karar verilen kişiler, üyenin konuğu olarak dahi bu yerlere giremezler.

 

Üyeliğin beklemeye alınması

MADDE 14 Tüzüğün 9.1’inci maddesinde belirtilmiş olan üyeliğe ilişkin hak ve yükümlülüklerini yerine getiremeyen üyenin talebi ve Yönetim Kurulu kararı ile bu kişilerin üyeliği beklemeye alınır.

Üyeliğin, üyenin talebi ve Yönetim Kurulu kararı ile beklemeye alınabileceği haller aşağıda gösterilmiştir:

14.1) Eşlerinin üye olması nedeniyle 9. madde hükümlerinden esasen yararlanacak olan üyeler yazılı olarak talep ettikleri takdirde, evlilik durumları devam ettiği sürece, üyelik kayıtlarını beklemeye alabilirler. Bu durumda, üyenin seçme ve seçilme dışındaki üyelik hakları devam eder.

14.2) Belgelerle kanıtlaması durumunda, bir yıldan uzun süre kalmak üzere yurtdışına gidecek olan üyenin, Yönetim Kurulu’na yapacağı yazılı ya da sözlü başvuru üzerine, hak ve yükümlülükleri ilgili Yönetim Kurulu kararı tarihi itibarıyla üyelikleri beklemeye alınabilir.

14.3) Belgelerle kanıtlaması durumunda, askerlik hizmeti yapacak olan üyenin yazılı ya da sözlü başvurusu üzerine, askerde bulunduğu süre için geçerli olmak kaydıyla üyelik kaydı beklemeye alınabilir.

14.4) Üyenin ekonomik durumuyla veya sağlığıyla ilgili nedenlerle yapacağı üyeliğinin beklemeye alınma başvurusu, gerektiğinde durumun belgelendirilmesi de istenmek suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından yapılacak inceleme neticesinde kararlaştırılır.

14.5) (26/03/2011) Aidatını 2 yıl üst üste ödemeyen üyelerin kayıtları, Yönetim Kurulu Kararı ile üyenin talebi aranmadan, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği süre boyunca beklemeye alınır.

14.6) Üyeliğin beklemeye alınması işleminin yürürlüğe girme tarihi, ilgili Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

14.7) Herhangi bir nedenle üyeliğinin beklemeye alınması isteminde bulunmadan yurt dışına veya askere giden ve bu süre zarfında mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye, dönüşünde yaptığı başvuru üzerine yurt dışında kaldığı ya da askerde olduğu süreyi belgeleriyle kanıtladığı takdirde, bu süreye ilişkin mali yükümlülükleri kendisinden tahsil edilmez.

14.8) Üyeliği beklemeye alınmış olan, ancak bir yıldan fazla yurt dışında kaldığını ya da askerde olduğunu kanıtlayamayan üye, başvuruda bulunmak ve birikmiş mali yükümlülüklerini Yönetim Kurulunun tanıyacağı süre içinde yerine getirmek şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere yeniden üyelik haklarından yararlanabilir. Ancak birikmiş mali yükümlülüğünün, üye giriş ödentisi tutarını aşması durumunda sadece başvuru tarihindeki üye giriş ödentisi kendisinden tahsil edilir.

14.9) Üyeliği beklemeye alınmış olan üyenin kaydına ilişkin bekleme işlemi, üyenin Yönetim Kurulu’na yapacağı yazılı ya da sözlü başvuru üzerine alınacak Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

 

Üyeliğin beklemeye alınması

MADDE 14 – Tüzüğün 9.1)’inci maddesinde belirtilmiş olan üyeliğe ilişkin hak ve yükümlülüklerini yerine getiremeyen üyenin talebi ve Yönetim Kurulu kararı ile bu kişilerin üyeliği beklemeye alınır.

Üyeliğin, üyenin talebi ve Yönetim Kurulu kararı ile beklemeye alınabileceği haller aşağıda gösterilmiştir:

14.1) Eşlerinin üye olması nedeniyle 9.1) madde hükümlerinden esasen yararlanacak olan üyeler yazılı olarak talep ettikleri takdirde, evlilik durumları devam ettiği sürece, üyelik kayıtlarını beklemeye alabilirler. Bu durumda, üyenin seçme ve seçilme dışındaki üyelik hakları devam eder.

14.2) Belgelerle kanıtlaması durumunda, bir yıldan uzun süre kalmak üzere yurtdışına gidecek olan üyenin, Yönetim Kurulu’na yapacağı yazılı ya da sözlü başvuru üzerine, hak ve yükümlülükleri ilgili Yönetim Kurulu kararı tarihi itibarıyla üyelikleri beklemeye alınabilir.

14.3) Belgelerle kanıtlaması durumunda, askerlik hizmeti yapacak olan üyenin yazılı ya da sözlü başvurusu üzerine, askerde bulunduğu süre için geçerli olmak kaydıyla üyelik kaydı beklemeye alınabilir.

14.4) Üyenin ekonomik durumuyla veya sağlığıyla ilgili nedenlerle yapacağı üyeliğinin beklemeye alınma başvurusu, gerektiğinde durumun belgelendirilmesi de istenmek suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından yapılacak inceleme neticesinde kararlaştırılır.

14.5) Ödentisini 2 yıl üst üste ödemeyen üyelerin kayıtları, Yönetim Kurulu Kararı ile üyenin talebi aranmadan, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği süre boyunca beklemeye alınır.

14.6) Üyeliğin beklemeye alınması işleminin yürürlüğe girme tarihi, ilgili Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

14.7) Herhangi bir nedenle üyeliğinin beklemeye alınması isteminde bulunmadan yurt dışına veya askere giden ve bu süre zarfında mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye, dönüşünde yaptığı başvuru üzerine yurt dışında kaldığı ya da askerde olduğu süreyi belgeleriyle kanıtladığı takdirde, bu süreye ilişkin mali yükümlülükleri kendisinden tahsil edilmez.

14.8) Üyeliği beklemeye alınmış olan, ancak bir yıldan fazla yurt dışında kaldığını ya da askerde olduğunu kanıtlayamayan üye, başvuruda bulunmak ve birikmiş mali yükümlülüklerini Yönetim Kurulunun tanıyacağı süre içinde yerine getirmek şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere yeniden üyelik haklarından yararlanabilir. Ancak birikmiş mali yükümlülüğünün, üye giriş ödentisi tutarını aşması durumunda sadece başvuru tarihindeki üye giriş ödentisi kendisinden tahsil edilir.

14.9) Üyeliği beklemeye alınmış olan üyenin kaydına ilişkin bekleme işlemi, üyenin Yönetim Kurulu’na yapacağı yazılı ya da sözlü başvuru üzerine alınacak Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

 

III – BÖLÜM

ÖRGÜT, ORGANLAR VE GÖREVLERİ

Örgüt

MADDE 15 – Dernek örgütü, merkez organları ve yürütme birimleri ile şubeler ve temsilcilikler ile iktisadi işletmelerden oluşur.

 

 

 

 

Madde metninde değişiklik yapılmamaktadır.

 

Organlar

MADDE16 – (11.09.1999) Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

16.1) Genel Kurul

16.2) Yönetim Kurulu

16.3) Denetim Kurulu

16.4) Mezunlar Meclisi

 

 

Organlar

MADDE16 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

16.1) Genel Kurul

16.2) Yönetim Kurulu

16.3) Denetim Kurulu

 

 

Genel Kurul

MADDE 17 – Mali Genel Kurul her yıl; Seçimli Genel Kurul 3 yılda bir, Mayıs ayında Tüzüğün 18. ve devamı maddelerinde belirtilen şekilde olağan olarak yapılır.

Mali ve Seçimli Genel Kurullar, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerinin salt çoğunluğunun katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde ya da Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir yerde toplanarak çalışmalarına başlar.

 

 

 

Genel Kurul

MADDE 17 – Mali Genel Kurul her yıl; Seçimli Genel Kurul 3 yılda bir, Mayıs ayında Tüzüğün 18. ve devamı maddelerinde belirtilen şekilde olağan olarak yapılır.

Genel Kurullar, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerinin salt çoğunluğunun katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde ya da Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir yerde veya mevzuat ve teknik altyapının elvermesi halinde elektronik ortamda toplanarak çalışmalarına başlar.

Genel Kurul, toplantının yapıldığı yıla ait olan da dahil ödenti borcu bulunmayan asil üyelerden oluşur. Ödenti borcu bulunan üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

 

Genel Kurul çağrı yöntemleri

MADDE 18 – Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır.

18.1) Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler listesini saptar ve tüm ödenti borçlarının en geç Genel Kurul toplantı gününde ödenmesi için borçlu üyelere yazılı olarak veya elektronik iletişim araçlarıyla uyarıda bulunur. Ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

18.2) Genel Kurula katılacak üyeler,  en az (15) gün önceden,  yapılacak toplantının ve bu toplantıda yetersayı sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi,  saati,  yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar. Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konular, Dernekler Yönetmeliği hükümlerince düzenlenir.

18.3) İkinci toplantı yeter sayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asıl üyeleri tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

18.4)  Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında,  başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az (15) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle üyelere duyurulur.  Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

 

 

18.5) Genel Kurul toplantısı birden çok kez geri bırakılamaz.

 

Genel Kurul çağrı yöntemleri

MADDE 18 – Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır.

18.1) Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler listesini saptar ve tüm ödenti borçlarının en geç Genel Kurul toplantı gününde ödenmesi için borçlu üyelere yazılı olarak veya elektronik iletişim araçlarıyla uyarıda bulunur.

 

 

18.2) Genel Kurula katılacak üyeler, en az (15) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar. Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konular, Dernekler Yönetmeliği hükümlerince düzenlenir.

18.3) İkinci toplantı yeter sayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asıl üyeleri tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

18.4) İlk toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az (15) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının ve bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

18.5) Genel Kurul toplantısı birden çok kez geri bırakılamaz.

 

Genel Kurul toplantı ilkeleri

MADDE 19- Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.

19.1) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen ”Genel Kurul Üyeleri Listesi”ndeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ile Sekreter Üye tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

19.2) Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Vekili ve iki Divan Yazmanı seçilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.3) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve mevcut gündem maddeleri ile ilişkili maddelerin gündeme konulması zorunludur.

19.4) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Üyeler, Dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem ya da uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

19.5) (29.03.2003) Genel Kurulda karar yetersayısı, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yetersayılar aranır.

19.6) Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler listesi mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Genel Kurul toplantı ilkeleri

MADDE 19- Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.

19.   

19.1) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen ”Genel Kurul Üyeleri Listesi”ndeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ile Sekreter Üye tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

19.2) Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Vekili ve iki Divan Yazmanı açık oylamayla seçilir. Seçim yöntemi, heyet aday listesi (blok liste) veya tek tek adayların oylanması yöntemleri arasından, açık oylamayla, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun olumlu oyu ile belirlenir.

Seçim yöntemi belirlendikten sonra aday olan veya aday gösterilen listeler heyet olarak oylanmak suretiyle seçilir. Divan Heyetinin belirlenmesi için toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun olumlu oyu aranır. İlk turda salt çoğunluğun oyunu alan hiçbir aday veya aday heyet olmazsa, en çok oy alan adaylar veya iki aday heyet arasında tekrar oylama yapılır.

19.3) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen gündem dışı maddelerin gündeme konulması zorunludur. Gündem maddeleri kapsamında olan öneri ve önergelerin ise, en az beş (5) üye tarafından yazılı olarak divan heyetine sunulması gerekir

19.4) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Üyeler, Dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem ya da uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

19.5) Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

19.6) Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler listesi mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Olağanüstü Genel Kurul

MADDE 20 – Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır.

20.1) Dernek üye sayısının beşte biri (1/5)’inin aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

20.2) Yönetim Kurulunun genel konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,

20.3) Denetim Kurulunun dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak oybirliği ile alacağı karar.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

 

 

Madde metninde değişiklik yapılmamaktadır.

 

Genel Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 21 – Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

21.1) Türk yasaları ile Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,

21.2) Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

21.3) (11.09.1999) Gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oyla ayrı ayrı oylayarak seçmek; Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini açık oyla ayrı ayrı oylayarak seçmek ve Yönetim Kurulu’nun yeni önereceği Mezunlar Meclisi Üyelerini Genel Kurulda onaylamak,

21.4) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,

21.5) Derneğin organlarını denetlemek ve haklı nedenlerle her zaman organlardaki üyeleri görevden alabilmek ve yerlerine seçim yapmak,

21.6) Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

21.7) Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,

21.8) Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlarını karara bağlamak,

21.9) (29.03.2003) Dernek Şubelerinin açılması, derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

 

 

21.10) Temsilciliklerin açılması ya da platformların oluşturulması ile mevcut şubeler ve temsilciliklerin kapatılması ve platformların sonlandırılması için karar vermek

 

21.11) (29.03.2003) Derneğin, amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ya da işbirliğinde bulunması, yurt dışında kurulmuş dernek ya da üst kuruluşlara katılması, yurt dışında temsilcilik ve şube açılması, yurt dışında dernek ya da üst kuruluş kurabilmesi; yurt içinde kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,

21.12) Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

21.13) Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

Genel Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 21 – Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

21.1) Türk yasaları ile Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,

21.2) Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

21.3) Gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek; Seçim yöntemini, heyet aday listesi (blok liste) veya tek tek adayların oylanması yöntemleri arasından belirlemek.

21.4) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,

21.5) Derneğin organlarını denetlemek ve haklı nedenlerle her zaman organlardaki üyeleri görevden alabilmek ve yerlerine seçim yapmak,

21.6) Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

21.7) Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,

21.8) Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlarını karara bağlamak,

21.9) Yurtiçi ve yurtdışı Dernek Şubelerinin açılması, kapatılması, yurt dışında dernek ya da üst kuruluş kurabilmesi, dağıtabilmesi, derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

21.10) Temsilciliklerin açılması ya da platformların oluşturulması ile mevcut temsilciliklerin kapatılması ve platformların sonlandırılması yönünde Yönetim Kurulu kararlarına yapılan itirazları değerlendirmek ve itirazlar hakkında karar almak,

21.11) Derneğin, amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ya da işbirliğinde bulunması, yurt dışında kurulmuş dernek ya da üst kuruluşlara katılması, yurt içinde kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu kararlarına yapılan itirazları değerlendirmek ve itirazlar hakkında karar almak,

 

21.12) Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

21.13) Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

 

Yönetim Kurulu

MADDE 22 – Derneğin Yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulu’nun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

22.1) Yönetim Kurulu, seçim öncesi alacağı karara göre açık ya da gizli oyla seçilmiş dokuz (9) asil üye ile dokuz (9) yedek üyeden oluşur. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü ya da yazılı olarak bildireceği temsilcisi ile Mezunlar Ofisi sorumlusu, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantısına katılabilirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2) Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısının altına düşerse yeniden seçim için, kalan Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde Genel Kurul toplantıya çağırılır.

 

 

 

Çağrı yapılmazsa Dernek üyelerinden birisinin istemi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi, üç Dernek üyesini Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

22.3) Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere üç yıl süre ile görev yapar.

22.4) (27.07.2021)Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan ve en az bir en fazla üç Başkan Vekili, bir Sekreter Üye ve bir Sayman Üye seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

22.5) Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

22.6) Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı beş (5) olup kararlar salt çoğunlukla alınır.

 

Yönetim Kurulu

MADDE 22 – Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulu’nun seçim ve oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

22.1) Yönetim Kurulu, gizli oyla seçilen dokuz (9) asil üye ile dokuz (9) yedek üyeden oluşur.

Dernek Başkanlığına aday olan üyelerin, Genel Kurul tarihi itibariyle derneğin en az üç yıldır üyesi olması ve ödenti yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir. Dernek Yönetim Kurulu asil veya yedek üyeliğine aday olan üyelerin ise, Genel Kurul tarihi itibariyle derneğin en az iki yıldır üyesi olması ve ödenti yükümlülüklerini yerine getirmiş olması ve çıkar çatışması olmadığına dair yazılı bildirimde bulunması gerekir.

Seçimden önce Genel Kurul Divan Heyeti, oylamanın her bir adayın ayrı ayrı oylanması suretiyle mi, asil ve yedek üye aday listelerinin (blok liste) tek bir seferde oylanması suretiyle mi yapılacağını Genel Kurul’un açık oyuna sunar. Genel Kurul bu hususta salt çoğunlukla karar alır.

Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine liste halinde aday gösterilebilir. Bu halde, Aday listelerinde, Yönetim Kurulu Başkan adayının kim olduğunun açıkça belirtilmesi zorunludur. Bireysel olarak Dernek Yönetim Kurulu Başkan adayı olunamaz. Ancak bireysel olarak yönetim kurulu asil ve yedek üyeliklerine aday olunabilir.

Liste halinde aday olunması halinde, aday gruplar, oylamayı kolaylaştırmak adına, asil ve yedek üye aday listelerini tek bir kağıtta olacak şekilde çoğaltarak divan heyetine, gizli oylama sırasında oy verme alanlarında bulundurmak üzere teslim edebilirler.

Liste halinde aday olunması halinde, genel kurul toplantısına katılan dernek üyeleri, tek bir listeye oy verebilecekleri gibi, oy verme sırasında bir listedeki bazı adayların üstünü çizerek yerine diğer listelerde yer alan veya bireysel olarak aday olmuş diğer adayların ismini yazabilirler.

Ayrı ayrı oylamaya karar verilmiş olması halinde asil üye adayları arasından en çok oyu alan dokuz üye asil üye olarak, yedek üye adayları arasından en çok oyu alan dokuz üye yedek üye olarak seçilir.

Oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve asil ve yedek üye adaylarının aldıkları oylar ayrı ayrı hesap edilir ve en çok oyu alan adaylar (aday oldukları asil veya yedek üye grubuna göre) Yönetim Kurulu Başkanlığına, asil ve yedek üyeliklerine seçilmiş olurlar.

22.2) Yedek üyeler, seçimde alınan oy sıralamasına göre, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Seçimde aynı sayıda oy almış yedek üyeler ise Yönetim Kurulu arasında yapılacak seçim sonucuna göre yerini alır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısının altına düşerse yeniden seçim için, kalan Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde Genel Kurul toplantıya çağırılır.

Çağrı yapılmazsa Dernek üyelerinden birisinin istemi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi, üç Dernek üyesini Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

22.3) Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere üç yıl süre ile görev yapar.

22.4) Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında en az bir en fazla üç Başkan Yardımcısı, bir Sekreter Üye ve bir Sayman Üye seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

 

22.5) Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

22.6) Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı beş (5) olup kararlar salt çoğunlukla alınır.

 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 23 –Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

23.1) Yasaların hükümlerini uygulamak ve Ana Tüzük hükümleri ile amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını uygulamak,

23.2) (29.03.2003) Genel Kurul kararı uyarınca açılacak şubelerin, en az üç kişiden oluşan şube kurucular kurulunu oluşturmak, şube açılacak yerin mülki idare amirliğine şube kuruluş bildirimi ile gerekli belgeleri hazırlayıp vermek, şubelerin kuruluş ve çalışmalarını izlemek,

23.3) Derneği Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine yetki vermek,

23.4) Çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamasını yapmak,

23.5) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak,

23.6) Başkanın önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin cezalandırılmasına karar vermek,

23.7) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,

23.8) (11.09.1999) Mezunlar Meclisi ile ilgili işlemleri yapmak,

23.9) Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak,

23.10) Personel Özlük Hakları Yönetmeliği uyarınca Derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçileri ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,

23.11) Dernek Ana Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

23.12) Ortaklık, iktisadi işletme ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılmaya karar vermek,

23.13) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak

23.14) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak,

23.15) (29.03.2303) Derneğin yılsonu faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenlenecek beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermek,

23.16) (15.04.1995) Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kuruluna, Derneği temsilen katılacak asil ve yedek üyeleri seçmek.

 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 23 –Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.  

23.1) Yasaların hükümlerini uygulamak ve Ana Tüzük hükümleri ile amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını uygulamak,

23.2) Genel Kurul kararı uyarınca açılacak şubelerin, en az üç kişiden oluşan şube kurucular kurulunu oluşturmak, şube açılacak yerin mülki idare amirliğine şube kuruluş bildirimi ile gerekli belgeleri hazırlayıp vermek, şubelerin kuruluş ve çalışmalarını izlemek,

23.3) Derneği Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine yetki vermek,

23.4) Çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamasını yapmak,

23.5) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak,

23.6) Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin cezalandırılmasına karar vermek,

23.7) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,

23.8) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ya da işbirliğinde bulunmak, yurt dışında kurulmuş dernek ya da üst kuruluşlara katılmak, yurt içinde kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılmak ya da ayrılmak, yurtiçi veya dışında temsilcilikleri açmak, kapatmak ya da platformlar oluşturmak, sonlandırmak ya da mevcut platformlara katılmak, ayrılmak,

23.9) Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak,

23.10) Personel Özlük Hakları Yönetmeliği uyarınca Derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçileri ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,

23.11) Dernek Ana Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

23.12) Ortaklık, iktisadi işletme ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılmaya karar vermek,

23.13) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak

23.14) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak,

23.15) Derneğin yılsonu faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenlenecek beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermek,

23.16) Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kuruluna, Derneği temsilen katılacak asil ve yedek üyeleri seçmek.

 

İç denetim

MADDE 24 – Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, yapılan ya da yapılamayan çalışmaları ve uygulamaları, iç kontrol sisteminin bütünlüğünü göz önünde bulundurarak işlevlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk açısından inceler, değerlendirir ve denetim sonuçları yetkisine giren organlar tarafından gereken kararlar alınmak suretiyle iç denetimin gerekleri yerine getirilir.

Gerekirse, bağımsız denetim kuruluşlarına iç denetim yaptırılabilir.

Dernek iç denetiminin kural ve yöntemleri,  “Dernek İç Denetim Yönetmeliği” hükümlerinde belirlenir.

 

 

Madde metninde değişiklik yapılmamaktadır.

 

 

Denetim Kurulu ile görev ve yetkileri

MADDE 25 – Derneğin yetkili denetim organı bulunan Denetim Kurulu, Genel Kurulda açık oyla üç yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan ve bir Sözcü seçer. Denetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

25.1) Derneğin Ana Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini araştırmak ve incelemek,

25.2) Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgelerinin yasalar ile Dernek Ana Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını araştırmak ve incelemek,

25.3) Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunmak,

25.4) Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini incelemek,

25.5) (11.09.1999) Yönetim Kurulu kararlarına karşı itirazda bulunanlar hakkında kesin kararları vermek,

25.6) Denetim Kurulu yukarıda belirtilen inceleme ve araştırmalarını, bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetim sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu ile Genel Kurula sunar.

 

Denetim Kurulu

MADDE 25 – Denetim Kurulu’nun seçim ve oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.  

25.1) Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Genel Kurula katılma hakkı olan asil üyeleri arasından üç yıllığına seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyeliğine aday olan üyelerin Genel Kurul tarihi itibariyle derneğin en az iki yıldır üyesi olması, ödenti yükümlülüklerini yerine getirmiş olması ve çıkar çatışması olmadığına dair yazılı bildirimde bulunması gerekir.

25.2) Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi gizli oyla yapılır. Seçimden önce Genel Kurul Divan Heyeti, oylamanın her bir adayın ayrı ayrı oylanması suretiyle mi, asil ve yedek üye aday listelerinin (blok liste) tek bir seferde oylanması suretiyle mi yapılacağını Genel Kurul’un açık oyuna sunar. Genel Kurul bu hususta salt çoğunlukla karar alır.

Bunun ardından oylamaya geçilir.

·        Ayrı ayrı oylamaya karar verilmiş olması halinde asil üye adayları arasından en çok oyu alan üç üye asil üye olarak, yedek üye adayları arasından en çok oyu alan üç üye yedek üye olarak seçilir.

·        Liste halinde oylamaya karar verilmiş olması halinde, salt çoğunluğun oyunu alan liste asil ve yedek üyeler olarak seçilir. İlk oylamada hiçbir aday listenin salt çoğunluğun oyunu alamaması halinde, en çok oy alan iki liste arasında tekrar oylama yapılır.

Liste halinde aday olunması halinde, aday gruplar, oylamayı kolaylaştırmak adına, asil ve yedek üye aday listelerini tek bir kağıtta olacak şekilde çoğaltarak divan heyetine, gizli oylama sırasında oy verme alanlarında bulundurmak üzere teslim edebilirler.

Liste halinde aday olunması halinde, genel kurul toplantısına katılan dernek üyeleri, tek bir listeye oy verebilecekleri gibi, oy verme sırasında bir listedeki bazı adayların üstünü çizerek yerine diğer listelerde yer alan veya bireysel olarak aday olmuş diğer adayların ismini yazabilirler.

25.3) Denetim Kurulu, ilk toplantısında kendisine bir Başkan ve Başkan Vekili seçer.

25.4) Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Denetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üçün altına düşerse yeniden seçim için, kalan Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde Genel Kurul toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa Dernek üyelerinden birisinin istemi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi, üç Dernek üyesini Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

25.5) Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

25.5.1)   Derneğin Ana Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini araştırmak ve incelemek,

25.5.2)   Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgelerinin yasalar ile Dernek Ana Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını araştırmak ve incelemek,

25.5.3)   Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunmak,

25.5.4)   Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini incelemek,

25.5.5)   Yönetim Kurulu kararlarına karşı itirazda bulunanlar hakkında kesin kararları vermek,

 

25.5.6)   Denetim Kurulu yukarıda belirtilen inceleme ve araştırmalarını, bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetim sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu ile Genel Kurula sunar.

25.5.7)   Denetim Kurulu görevini toplu olarak yapabileceği gibi, aralarından birine belli konularda inceleme ve araştırma yetkisi verebilir. Denetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır, karara katılmayan üye karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurula sunmakla yükümlüdür.

25.5.8) Denetim Kurulunun herhangi bir üyesinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, Derneğe ait yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Mezunlar Meclisi

MADDE 26 – (11.09.1999) Derneğin danışma organı niteliğindeki Mezunlar Meclisi’nin oluşum biçimi ile çalışma ilkelerine ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

26.1) (11.09.1999) Mezunlar Meclisi, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü ile eski Rektörler; Fakülte Dekanları,  Kurucu Üyeler,  Yönetim Kurulu eski Başkanları, Başkan Yardımcıları, Sekreter Üyeler ve Sayman Üyeler; Denetim Kurulu eski Başkanları; Yönetim ve Denetim Kurulları’nda en az iki çalışma dönemi görev yapmış asil üyeler; kurulmuş ve kurulacak olan şubelerin eski Yönetim Kurulu Başkanları; BURCIN (Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının Amerika’da kurduğu Dernek) eski Başkanları ve fiili Meclis üye sayısının %10’unu geçmemek üzere Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul’da onaylanan üyelerden oluşur, işbu maddelerle ilgili tüzük değişikliğinin yapıldığı Olağanüstü Genel Kurul’da, Genel Kurul’un onayıyla  göreve başlarlar.

26.2) (11.09.1999) Mezunlar Meclisi üyelerinin, Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine seçilmeleri halinde üyelikleri dondurulur.

26.3)  (11.09.1999) Mezunlar Meclisi her yıl bir kere olağan olarak toplanır. Mezunlar Meclisi, Meclis Başkanlık Divanı’nın doğrudan ya da Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine alacağı karar üzerine toplanır. Toplantıların gün, saat ve yerleri ile gündemi en az on beş gün önceden üyelerine yazılı olarak bildirilir. Mezunlar Meclisi’nin gündemi Meclis Başkanlık Divanı tarafından belirlenir. Mezunlar Meclisi’nin ilk toplantısının çağrısı Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

26.4) (11.09.1999) Mezunlar Meclisi, görev süreleri iki yıl olmak üzere, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreterden oluşan Meclis Başkanlık Divanı’nca yönetilir. Meclis Başkanlık Divanı’nın yönetim kararları ile Meclis’te alınan genel kararlar ayrı ayrı defterlerde gösterilir ve imzalanır.

26.5) (11.09.1999) Mezunlar Meclisi, toplantıya katılan üyelerle çalışmalarına başlar ve kararlarını salt çoğunlukla alır.

26.6) (11.09.1999) Mezunlar Meclisi’nin oluşumu ile görev ve yetkilerine ilişkin ayrıntılı hükümler, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mezunlar Meclisi’nce onaylanacak bir yönetmelikte gösterilir ve uygulanır.

 

 

 

Madde tüzük metninden çıkartılmıştır.

 

 

Mezunlar Meclisinin görev ve yetkileri

MADDE 27 – (11.09.1999) Mezunlar Meclisi’nin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

27.1) (11.09.1999) Dernek amaç ve çalışma konuları ile Derneğin programları, projeleri, tesisleri ve diğer girişimlerine ilişkin öneri ve dileklerde bulunmak,

27.2) (11.09.1999) Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve Dernek bağlamında öngörülecek işbirliği, yardımlaşma, destekleme ile gelişme ve büyümeye ilişkin konularda tasarım ve taslaklar hazırlamak,

27.3) (11.09.1999) Derneğe daha fazla gelir sağlayacak mali kaynak araştırmalarına ilişkin projeler geliştirmek ve araştırmalarda bulunmak,

27.4) (11.09.1999) Yönetim Kurulu’nun hazırladığı yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı üzerine incelemeler yapmak, öneri ve eleştirilerini Yönetim Kurulu ile Genel Kurula sunmak,

27.5) (11.09.1999) Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun gerek gördüğü konularda araştırma ve incelemeler yapmak ve görüşler bildirmek.

 

 

Madde tüzük metninden çıkartılmıştır.

 

 

Ortak hükümler

MADDE 28 –Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları taktirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asil üyeliğe çağırılır.

 

 

Madde metninde değişiklik yapılmamaktadır. Yalnızca madde numarası “26” olarak değiştirilmiştir.

 

IV – BÖLÜM YÜRÜTME BİRİMİ

Yürütme birimi

MADDE 29 – Dernek Yürütme Birimi, Birim Görevlileri ile Uzman Danışmanlar ve Çalışma Komitelerinden oluşur.

Yürütme Birimi, Yönetim Kurulu’nun gözetim ve yönetiminde, Dernek organlarının kararlarını uygulamak; Lokal ve tesislerin kurulması, şubeler ve temsilcilikler ile platform oluşturma işlemlerini; iktisadi işletmeler ve vakıfların Derneğe ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek; Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

 

 

 

 

Madde metninde değişiklik yapılmamaktadır. Yalnızca madde numarası “27” olarak değiştirilmiştir.

 

Uzman danışmanlar

MADDE 30 – Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak atanan uzman danışmanlar, spor, sağlık, hukuk, mali, basın, teknik ve Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü diğer konularda Yönetim ve Denetim Kurulları ile Mezunlar Meclisi’nin Yürütme Birimi ile şube ve temsilciliklere danışmanlık yaparlar.

 

Uzman danışmanlar

MADDE 28 – Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak atanan uzman danışmanlar, spor, sağlık, hukuk, mali, basın, teknik ve Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü diğer konularda Yönetim ve Denetim Kurulları, Yürütme Birimi ile şube ve temsilciliklere danışmanlık yaparlar.

 

Çalışma grupları ve komiteler

MADDE 31 – (15.04.1995) Dernek amaç ve çalışma konularında, yardımcı ve yararlı olmak gayesi ile aşağıda gösterildiği üzere Yönetim Kurulu kararı ile Çalışma Grupları ve Çalışma Komiteleri oluşturulabilir.

31.1) ÇALIŞMA GRUPLARI: Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerinden tesbit edilenler ile görevli olmak üzere, yürütme yetkisini haiz, etkin çalışma birimi olup oluşum, çalışma, gözetim ve denetim ilkeleri Yönetim Kurulunca saptanacak yönetmelikle belirtilir.

31.2) ÇALIŞMA KOMİTELERİ: Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Mezunlar Meclisi’nin karar almalarına ya da Yürütme Birimine yardımcı olabilecek etüd, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmakla görevli ve yetkilidir.

 

Çalışma grupları ve komiteler

MADDE 29 Dernek amaç ve çalışma konularında, yardımcı ve yararlı olmak gayesi ile aşağıda gösterildiği üzere Yönetim Kurulu kararı ile Çalışma Grupları ve Çalışma Komiteleri oluşturulabilir.  

29.1) ÇALIŞMA GRUPLARI: Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerinden tesbit edilenler ile görevli olmak üzere, yürütme yetkisini haiz, etkin çalışma birimi olup oluşum, çalışma, gözetim ve denetim ilkeleri Yönetim Kurulunca saptanacak yönetmelikle belirtilir.

29.2) ÇALIŞMA KOMİTELERİ: Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun karar almalarına ya da Yürütme Birimine yardımcı olabilecek etüd, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmakla görevli ve yetkilidir.

 

Yürütme birimi görevlileri

MADDE 32 – (26/03/2011) Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde Yürütme birimi Görevlileri Yönetim Kurulunca atanabilir. Yürütme Birimi Görevlilerinin görev ve yetkileri “Personel Özlük Hakları Yönetmeliği”nde gösterilir.

(27.07.2021) Dernek Yürütme Birimi’nde en üst düzeyde yetki sahibi olan görevli, herhangi bir ön koşul veya şart aranmaksızın, salt Yönetim Kurulu’nun takdirine bağlı olarak belirlenir ve atanır. Diğer görevlilerde ise Boğaziçi Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olma şartı öncelikli olarak aranır.

 

Yürütme birimi görevlileri

MADDE 30 –Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde Yürütme birimi Görevlileri Yönetim Kurulunca atanabilir. Yürütme Birimi Görevlilerinin görev ve yetkileri “Personel Özlük Hakları Yönetmeliği”nde gösterilir.

Dernek Yürütme Birimi’nde en üst düzeyde yetki sahibi olan görevli ve diğer tüm görevliler, herhangi bir ön koşul veya şart aranmaksızın, salt Yönetim Kurulu’nun takdirine bağlı olarak belirlenir ve atanır.

 

V – BÖLÜM ŞUBELER, TEMSİLCİLİKLER VE PLATFORM OLUŞTURMA

Şubelerin kuruluşu ve kapatılması

MADDE 33 – (29.03.2003) Genel Kurul kararı uyarınca şube açılacak yerlerde en az altı aydan beri oturanlar arasından en az üç kişi Yönetim Kurulu tarafından yetkili kılınarak, Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelik hükümleri uyarınca,  şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeler yörenin mülki idare amirliğine gönderilir. Şubeler, Dernek Merkez ya da Şube Genel Kurul kararı ile kapatılabilir.

V – BÖLÜM ŞUBELER, TEMSİLCİLİKLER VE PLATFORM OLUŞTURMA

Şubelerin kuruluşu ve kapatılması

MADDE 31 – Genel Kurul kararı uyarınca şube açılacak yerlerde en az altı aydan beri oturanlar arasından en az üç kişi Yönetim Kurulu tarafından yetkili kılınarak, Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelik hükümleri uyarınca, şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeler yörenin mülki idare amirliğine gönderilir. Şubeler, Dernek Merkez ya da Şube Genel Kurul kararı ile kapatılabilir.

 

Hukuksal durum

MADDE 34 – Şubeler, yasalar ve Ana Tüzük Hükümleri gereğince Derneğe bağlı, hak ve varlığı Dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında, Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli; Dernek Merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri ”Şubeler Yönetmeliği” hükümleri uyarınca belirlenmiş, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü Derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu Dernek iç organıdır.

 

 

Madde metninde değişiklik yapılmamaktadır. Yalnızca madde numarası “32” olarak değiştirilmiştir.

 

 

Şubelerin organları görev ve yetkileri

MADDE 35  – Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

35.1) Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı üyelerin katılması ile her yıl olağan olarak, Dernek Genel Kurulu olağan toplantısından en az iki ay önce toplanır.

35.2) Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulunda açık oyla seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

35.3) Şube Denetçileri: Şube Genel Kurulunda seçilen iki asil ve iki yedek Denetçiden oluşur.

 

35.4) Şube Genel Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 15, 16, 17 ve 18. maddelerindeki hükümler benzer olarak uygulanır.

35.5) Şube Yönetim Kurulunun oluşum ve çalışma biçimi, görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 19. ve 20. maddesindeki hükümler benzer olarak uygulanır.

35.6) Şube Denetçilerinin oluşum ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 21. maddesindeki hükümler benzer olarak uygulanır.

35.7) Şube üyeleri aynı zamanda Dernek üyesi bulunduklarından Dernek Genel Kuruluna katılmak, seçmek ve seçilmek hakkına sahiptirler. Şubeler, Dernek Genel Kurullarında Şube Yönetim Kurulu Üyeleri aracılığı ile temsil edilirler.

35.8) Bu Ana Tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şubeler için geçerli olup, uygulamaya ve merkez-şube ilişkilerine ilişkin hükümler Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanacak “Şubeler Yönetmeliği”nde gösterilir.

 

Şubelerin organları görev ve yetkileri

MADDE 33  – Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

33.1) Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı üyelerin katılması ile her yıl olağan olarak, Dernek Genel Kurulu olağan toplantısından en az iki ay önce toplanır.

33.2) Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulunda gizli oyla seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

33.3) Şube Denetçileri: Şube Genel Kurulunda gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek Denetçiden oluşur.

33.4) Şube Genel Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün III. Bölümündeki hükümler benzer olarak uygulanır.

33.5) Şube Yönetim Kurulunun oluşum ve çalışma biçimi, görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün III. Bölümündeki hükümler benzer olarak uygulanır.

33.6) Şube Denetçilerinin oluşum ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün III. Bölümündeki hükümler benzer olarak uygulanır.

33.7) Şube üyeleri aynı zamanda Dernek üyesi bulunduklarından Dernek Genel Kuruluna katılmak, seçmek ve seçilmek hakkına sahiptirler. Şubeler, Dernek Genel Kurullarında Şube Yönetim Kurulu Üyeleri aracılığı ile temsil edilirler.

33.8) Bu Ana Tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şubeler için geçerli olup, uygulamaya ve merkez-şube ilişkilerine ilişkin hükümler Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanacak “Şubeler Yönetmeliği”nde gösterilir.

 

Temsilciliklerin Açılması ve Kapatılması

MADDE 36 – Dernek, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı uyarınca temsilcilikler açabilir. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliklerin adresi ve faaliyet alanı ile görev ve yetkileri, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilikler, bulundukları yerin şube ya da Dernek Genel Kurullarında temsil edilemezler.

Temsilciliklere ilişkin kural ve yöntemler “Temsilcilikler Yönetmeliği”nde belirlenir.

Temsilcilikler, Dernek Yönetim Kurulu’nun 2/3 çoğunluk oyu ile kapatılabilir.

 

Temsilciliklerin Açılması ve Kapatılması

MADDE 34 – Dernek, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı uyarınca yurt içi veya yurtdışında temsilcilikler açabilir. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliklerin adresi ve faaliyet alanı ile görev ve yetkileri, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilikler, bulundukları yerin şube ya da Dernek Genel Kurullarında temsil edilemezler.

Temsilciliklere ilişkin kural ve yöntemler “Temsilcilikler Yönetmeliği”nde belirlenir.

Temsilcilikler, Dernek Yönetim Kurulu’nun 2/3 çoğunluk oyu ile kapatılabilir.

 

Plâtform oluşturma ve kapatılması

MADDE 37 – Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler ya da vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile mutabık kalınacak protokol hükümleri uyarınca plâtformlar oluşturabilir.

 

Plâtformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.

Platformların oluşturulmasına ve dağıtılmasına ilişkin ilke ve kurallar “Platformlar Oluşturma Yönetmeliği”nde belirlenir. Platformlar, Dernek Yönetim Kurulu’nun 2/3 çoğunluk oyu ile kapatılabilir.

 

Platform oluşturma ve kapatılması, katılınması

MADDE 35 – Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler ya da vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile mutabık kalınacak protokol hükümleri uyarınca platformlar oluşturabilir veya mevcut bir platforma katılabilir.

Platformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.

Platformların oluşturulmasına ve dağıtılmasına ilişkin ilke ve kurallar “Platformlar Oluşturma Yönetmeliği”nde belirlenir. Platformlar, Dernek Yönetim Kurulu’nun 2/3 çoğunluk oyu ile kapatılabilir.

 

VI- BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER

Çalışma dönemi ve bütçe uygulaması

MADDE 38 – Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Derneğin bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onamasının yapıldığı Genel Kurulu tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar, bir önceki bütçenin giderler çizelgesindeki ödeneklerin enflasyon katsayısı ile çarpılmış tutarını aşamaz.

Bu süre içerisinde tahsil edilecek gelirler ve belirlenecek ücret, fiyat gibi uygulamalar dönemin Yönetim Kurulu yetkisi dahilindedir.

Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

 

 

 

 

Madde metninde değişiklik yapılmamaktadır. Yalnızca madde numarası “36” olarak değiştirilmiştir.

Derneğin gelir kaynakları

MADDE 39 – Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

39.1) Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen yeni üyeler için, öngörülen tutardır.

 

 

39.2) Yıllık Ödenti: Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır.

39.3) Yararlanma Payı: Üyelerle konukları ve yararlanma konumlarında bulunanların Dernek, Lokal ve Tesislerinden yararlanmak istedikleri takdirde ödemek zorunda oldukları tutardır.

39.4) Katılma Payı: Lokal ve Tesislerin yeniden inşa ya da mevcutlarda değişiklik için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve proje giderlerini karşılamak amacı ile üyelerden tahsil edilen tutardır.

39.5) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.

39.6) Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.

 

 

39.7) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar.

39.8) Ortaklıklar ve İktisadi İşletmelerden sağlanacak gelirler.

39.9) Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler.

39.10)  (11.09.1999) Diğer gelirler.

Derneğin gelir kaynakları

MADDE 37 – Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

37.1) Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen yeni üyeler için, öngörülen tutardır. Bu ödenti aynı zamanda o yıl için yıllık ödentiyi içerir.

37.2) Yıllık Ödenti: Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır.

37.3) Yararlanma Payı: Üyelerle konukları ve yararlanma konumlarında bulunanların Dernek, Lokal ve Tesislerinden yararlanmak istedikleri takdirde ödemek zorunda oldukları tutardır.

37.4) Katılma Payı: Lokal ve Tesislerin yeniden inşa ya da mevcutlarda değişiklik için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve proje giderlerini karşılamak amacı ile üyelerden tahsil edilen tutardır.

37.5) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.

37.6) Her türlü yayın ve piyango satışları ile konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar, sergiler, müzayedeler, kermesler, konserler, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.

37.7) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar.

37.8) Ortaklıklar ve İktisadi İşletmelerden sağlanacak gelirler.

37.9) Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler.

37.10) Diğer gelirler.

 

Ödenti, pay tutarları ve aidatın belirlenmesi ile ödeme biçimi

MADDE 40 – (11.09.1999) Üyelerin Derneğe girişte ödeyecekleri giriş ödentisi ile yıllık ödentiler(aidat), katılma ve yararlanma payları tutarları, ayrıcalıkları, istisnaları, ödeme, taksitlendirme, gecikme zammı gibi usül ve yöntemler  her yıl yönetim kurulu tarafından önceki yılın 31 Aralık gününe kadar yönetim kurulu tarafından belirlenir ve yeni yılın bütçe yönetmeliğinde ilgili maddede gösterilir.

 

 

Ödenti, pay tutarları ve aidatın belirlenmesi ile ödeme biçimi

MADDE 38 – Üyelerin Derneğe girişte ödeyecekleri giriş ödentisi ile yıllık ödentiler (aidat), katılma ve yararlanma payları tutarları, ayrıcalıkları, istisnaları, ödeme, taksitlendirme, gecikme zammı gibi usül ve yöntemler her yıl yönetim kurulu tarafından önceki yılın 31 Aralık gününe kadar belirlenir ve yeni yılın bütçe yönetmeliğinde ilgili maddede gösterilir.

Yönetim Kurulu giriş ve aidat ödentisi koşullarıyla ilgili dönemsel veya kalıcı değişiklikleri yıl içerisinde yapabilir. 

Ödenti ödeme yükümlülüğü, ilgili üyenin üyeliğinin başlangıç tarihi dikkate alınmaksızın her yıl Ocak ayının son iş günü tahakkuk eder. Ancak herhangi bir yıl içerisinde bu tarihten sonra üye olanlar için, üyeliklerinin başladıkları yıla ilişkin ödenti ödeme yükümlülüğü, üyeliklerinin başlamasıyla doğar.

 

Yardım ve işbirliği

MADDE 41 –  (25.03.2006) Dernek, Ana Tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere,  kişi kurum ve kuruluşlardan, dernekler ile vakıflardan, işçi ve işveren sendikalarından, meslekî kuruluşlardan aynî ya da nakdî yardım alabilir; Boğaziçi Üniversitesi ile dernek ve vakıflara yardım ve bağışlarda bulunabilir.

Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında Derneğe aynî ya da nakdî katkı sağlayabilirler.

 

 

 

 

 

Yardım ve işbirliği

MADDE 39 –  Dernek, Ana Tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kişi kurum ve kuruluşlardan, dernekler ile vakıflardan, işçi ve işveren sendikalarından, meslekî kuruluşlardan aynî ya da nakdî yardım alabilir; Boğaziçi Üniversitesi ile dernek ve vakıflara yardım ve bağışlarda bulunabilir.

Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında Derneğe aynî ya da nakdî katkı sağlayabilirler. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi çerçevesinde engellilerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işlerini kurmaları, engellilerin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler ile benzeri projelerde bu oran aranmaz.

 

Yurt dışından yardım alınması

MADDE 42 – Dernek mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Bildirimin biçimi ve içeriği Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

 

 

Yurt dışından yardım alınması

MADDE 40 – Dernek mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak ve mevzuattaki diğer şartları yerine getirmek şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Bildirimin biçimi ve içeriği Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

 

Gelir ve giderlerde usul ile dernek defterleri

MADDE 43 – Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont ya da hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar, Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir ve defterler mülki idare amirliğinde ya da noterde onaylattırılır.

 

 

Madde metninde değişiklik yapılmamaktadır. Yalnızca madde numarası “41” olarak değiştirilmiştir.

 

 

 

Derneğin borçlanma biçimleri

MADDE 44 – Dernek, Limitleri Yönetim Kurulu’nun kararı ve Genel Kurul’un onayı ile belirlenmek üzere, amaç ve çalışma konularının gerçekleşmesine yönelik olmak ya da mali kaynak sağlama maksadıyla, Dernek malvarlığının %50‟sini aşmamak ve gelirlerine göre ödeyebilmek koşuluyla Dernek, Burc İktisadi  İşletmesi ve BÜMED Merak Eden Çocuk Eğitim Kurumları A.Ş. adına;

·        Teminat Mektubu gerektiren faaliyetlerde kullanılmak üzere Teminat Mektubu alabilir, finansman ihtiyacını gidermek amacıyla borçlanabilir.

·        Alınan bu yetkiler Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.

·        Dernek, kendisi ve 3. Kişiler lehine teminat verebilir.

 

Derneğin borçlanma biçimleri

MADDE 42 – Dernek, Limitleri Yönetim Kurulu’nun kararı ve Genel Kurul’un onayı ile belirlenmek üzere, amaç ve çalışma konularının gerçekleşmesine yönelik olmak ya da mali kaynak sağlama maksadıyla ve gelirlerine göre ödeyebilmek koşuluyla Dernek, BURC İktisadi İşletmesi ve Ladin A.Ş. adına;

·        Teminat Mektubu gerektiren faaliyetlerde kullanılmak üzere Teminat Mektubu alabilir,

·        Finansman ihtiyacını gidermek amacıyla borçlanabilir.

·        Alınan bu yetkiler Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.

·        Dernek, kendisi ve iştirakleri lehine teminat verebilir.

 

 

VII- BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Taşınmaz mal edinme

MADDE 45 – Dernek, Genel Kurullarının yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir, taşınmaz malları üzerinde ayni hak tesis edebilir ya da taşınmaz mallarını satabilir. Yönetim Kurulu, edinilen taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirilmek zorunluluğundadır.

 

 

Madde metninde değişiklik yapılmamaktadır. Yalnızca madde numarası “43” olarak değiştirilmiştir.

 

İktisadi işletmeler

MADDE 46 – Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Dernek iktisadi işletmeleri kurulabilir.

Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Dernek iktisadi işletmesi statü­sünde Derneğin kuruluşuna ilişkin bilgiler, Derneğin amaç ve hizmet konuları ile vergi bağışıklığı ko­nusu, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yöne­tim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin so­rumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, işletmenin denetimi gibi ilişkili hü­kümler yer alır.

Dernek iktisadi işletmeleri, Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil ta­ri­hinden başlamak üzere yürürlüğe girerler.

 

 

Madde metninde değişiklik yapılmamaktadır. Yalnızca madde numarası “44” olarak değiştirilmiştir.

 

Ana Tüzük değişikliği

MADDE 47 – (29.03.2003) Dernek Ana Tüzüğü, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katıldığı toplantıda ya da çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda katılan üyelerin, 2/3 çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asil üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması zorunludur.

Değişiklik önerileri en az (10) gün önceden Genel Kurul Üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda görüşme yapılamaz.

 

Ana Tüzük değişikliği

MADDE 45 – Dernek Ana Tüzüğü, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katıldığı toplantıda ya da çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda katılan üyelerin, 2/3 çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asil üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması zorunludur.

Değişiklik önerileri en az (10) gün önceden Genel Kurul Üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda görüşme yapılamaz.

 

Derneğin dağılması

MADDE 48 – (29.03.2003) Dernek, özellikle dağıtılma için çağrılmış bulunan Genel Kurulda, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az (2/3) ünün hazır bulunacağı toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile dağıtılabilir.

İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri toplantıya çağrılır. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asil üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması ve dağıtılma kararının, hazır bulunan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.

Derneğin dağıtılması, Yönetim Kurulu tarafından (5) gün içinde yörenin mülki idare amirliğine bildirilir.

Dağıtılma, Dağıtma Kurulu olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve dağıtma bilançosu gereği çıkacak malvarlığı Boğaziçi Üniversitesi’ne devredilir.

 

Derneğin dağılması

MADDE 46 – Dernek, özellikle dağıtılma için çağrılmış bulunan Genel Kurulda, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az (2/3) ünün hazır bulunacağı toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile dağıtılabilir.

İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri toplantıya çağrılır. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asil üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması ve dağıtılma kararının, hazır bulunan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.

Derneğin dağıtılması, Yönetim Kurulu tarafından (5) gün içinde yörenin mülki idare amirliğine bildirilir.

Dağıtılma, Dağıtma Kurulu olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve dağıtma bilançosu gereği çıkacak malvarlığı Boğaziçi Üniversitesine devredilir.

Hüküm eksikliği

MADDE 49 – Dernek Ana Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

 

 

Madde metninde değişiklik yapılmamaktadır. Yalnızca madde numarası “47” olarak değiştirilmiştir.

 

 

Yönetmelikler

MADDE 50 – Dernek Ana Tüzüğü Hükümleri, Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı ve gerek gördüğünde Genel Kurulun onaylayacağı yönetmelikler hükümleri ile birlikte uygulanır.

 

 

 

 

 

 

Madde metninde değişiklik yapılmamaktadır. Yalnızca madde numarası “48” olarak değiştirilmiştir.

 

 

Yürürlük

MADDE 51 – 5253 Sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca yapılan Ana Tüzük değişiklikleri, 26 Şubat 2005 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş ve bu tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

Madde metninde değişiklik yapılmamaktadır. Yalnızca madde numarası “49” olarak değiştirilmiştir.

 

Yürütme

MADDE 52 – Bu Ana Tüzük Hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

 

 

Madde metninde değişiklik yapılmamaktadır. Yalnızca madde numarası “50” olarak değiştirilmiştir.